Obiteljski centar Varaždinske biskupije

Trg bana Jelačića 8
42000 Varaždin
Tel: 042/201 116
Fax: 042/201 117
E-mail: obitelj@biskupija-varazdinska.hr
E-mail: obiteljski.centar@vz.t-com.hr
Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije

Zagrebačka 3
42000 Varaždin
Tel: 042/314 165
E-mail: bracno-savjetovaliste@biskupija-varazdinska.hr

Može li ateist sklopiti crkveni brak

        
Vremena su se promijenila i sklapanje braka u crkvi postalo je uobičajeno, pa i za one koji nemaju pojma o vjeri. Može li ateist sklopiti crkveni brak? Bilo bi dobro kad biste objasnili razliku između praktičnog vjernika i vjernika kome su crkveni sakramenti samo formalnost.

Stalni čitatelj

Crkveni sakramentalni brak mogu sklopiti samo pravi članovi crkvene zajednice ako ispunjavaju sve potrebne uvjete. Ako jedna stranka u zaručničkom paru nije krštena, dakle nije član Crkve, crkveno vjenčanje je moguće samo uz izričito dopuštenje mjerodavne crkvene vlasti. Ona takvo dopuštenje daje nakon što dobije jamstvo da je katolička stranka spremna ukloniti pogibelji otpada od vjere i sve učiniti što je u njezinoj moći da se djeca krste i odgoje u Katoličkoj Crkvi, i nakon što se nekatolička stranka suglasila s obvezama katoličke stranke.

Po takvom vjenčanju za katoličku stranku u zaručničkom paru bit će to sakrament, osobni i milosni susret s Bogom, a za drugu stranku ne može biti sakrament nego je samo formalnost. Za praktičnoga katoličkog vjernika crkveno vjenčanje je sakrament kojim je Bog sam blagoslovio tu novu bračnu zajednicu, a za nekrštenu osobu to je samo jedna ljudska ceremonija.

Da bi nekatolička stranka koja nije krštena ni u kojoj Crkvi također bila dionik sakramentalnoga dobra, trebala bi ući u katekumenat, steći osobnu vjeru u Isusa Krista i krstiti se, tj. postati pravim članom Crkve.

Preuzeto s dozvolom Izdavača s web stranice Glasa Koncila, iz rubrike "Pitali ste"